ΥΠΟΔΟΧΗ
© 2016 Τμήμα Νοσηλευτικής
Σύμβουλος Σπουδών Τμήματος Νοσηλευτικής

Σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α' 195/6-9-2011), ο Σύμβουλος Σπουδών καθοδηγεί και υποστηρίζει τους φοιτητές στα Προγράμματα Σπουδών τους.
Στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σύμφωνα με την 45η Συνέλευση του Τμήματος,
ορίστηκε Σύμβουλος Σπουδών ο Επίκουρος Καθηγητής Πανουτσόπουλος Γεώργιος.
Ώρες υποδοχής φοιτητών: Τετάρτη: 13.00-18.00 Πέμπτη: 15.00-19.00 Παρασκευή: 8.00-10.00 (κατόπιν επιβεβαίωσης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας)


Studies' Advisor of Nursing Department Assistant Professor Panoutsopoulos Georgios Wednesday: 13.00-18.00 Thursday: 15.00-19.00 Friday: 8.00-10.00
ΩΡΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΑΡΧΙΚΗ    ΤΟ ΤΜΗΜΑ     ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ     ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ         ΕΡΕΥΝΑ     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ     ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ     ΩΡΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ     ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  
                                                                                                                                                                                                            ΑΙΤΗΣΕΙΣ